lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Các ông lớn dầu khí đặt cược vào khí thiên nhiên
Mã bảo vệ : (*)