lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Thị trường gas gặp thách thức và triển vọng gì?
Mã bảo vệ : (*)