lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Canada sẽ xuất khẩu khí đốt hóa lỏng sang châu Á
Mã bảo vệ : (*)