lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Các nhà đầu tư ngoại muốn hợp tác phát triển lĩnh vực khí gas hóa lỏng tại Việt Nam
Mã bảo vệ : (*)