lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Khánh Hòa đón dự án khí hóa lỏng 15 tỷ USD vào Vân Phong
Mã bảo vệ : (*)