+ Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010

Tuesday, 08/11/2016

Cty Cổ Phần Gỗ Đức Thành (GDT) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Thời gian : 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 17 tháng 4 năm 2010

Địa điểm : Lầu 12 - Phòng họp Khách sạn Đồng Khởi (Grand) - 08 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Các tài liệu đính kèm:

Thư mời họp xem chi tiết

Chương trình họp ĐHĐCĐ xem chi tiết

Mẫu giấy ủy quyền download

Quy chế làm việc tại đại hội xem chi tiết

Các biểu mẫu liên quan

Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử xem chi tiết

Mẫu sơ yếu lý lịch download

Mẫu thư đề cử ban kiểm soát download

Mẫu thư đề cử tham gia HĐQT download

Mẫu thư tự ứng cử ban kiểm soát download

Mẫu thư tự ứng cử HĐQT download

Các báo cáo

Báo cáo của HĐQT xem chi tiết

Báo cáo của ban TGĐ xem chi tiết

Báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng năm 2010 của BKS xem chi tiết

Các tờ trình

Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 xem chi tiết

Tờ trình báo cáo tài chính 2009 và lựa chọn ban kiểm toán 2010 xem chi tiết

Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty chế biến Gỗ Đức Thành xem chi tiết

Tờ trình (V/v chủ tịch HĐCĐ kiêm tổng giám đốc điều hành 2010) xem chi tiết

Phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch năm 2010 xem chi tiết

Tờ trình (V/v thay đổi kế hoạch xây dựng nhà máy mới ở Tây Ninh) xem chi tiết

TAG:

Reviews
:
18001512