Hồ sơ quản trị Doanh nghiệp

Nghị quyết HĐQT về việc Họp định kỳ quý III/2018 (12/10/2018)
Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 18 (15/09/2018)
Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ Công ty (28/08/2018)
Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (27/08/2018)
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung (27/08/2018)
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (07/08/2018)
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (07/08/2018)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 và Phụ lục đính kèm (27/07/2018)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 và Phụ lục đính kèm (27/07/2018)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 (ĐÍnh kèm phụ lục) (27/07/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (02/07/2018)
Chốt danh sách phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 (02/07/2018)
Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán (14/06/2018)
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua KQSXKD quý 1/2018 và triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (07/05/2018)
Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn Công ty TNHH Gas Miền Trung để tăng vốn điều lệ (03/05/2018)
Báo cáo thường niên năm 2017 (02/05/2018)
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 (23/04/2018)
Biên bản đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (19/04/2018)
Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (19/04/2018)
Thông báo tiến độ chuyển nhượng vốn tại công ty Việt Thái (12/04/2018)
:
18001512