Hồ sơ quản trị Doanh nghiệp

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2020 và Phụ Lục Đính Kèm (15/01/2021)
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 (28/09/2020)
Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ công ty (14/09/2020)
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung (12/09/2020)
NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC (20/08/2020)
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC (20/08/2020)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH (20/08/2020)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (03/08/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 (03/08/2020)
Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 (03/08/2020)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 (28/07/2020)
Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ bất thường của công ty (01/07/2020)
Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (29/06/2020)
Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (29/06/2020)
Quyết định miễm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty (18/06/2020)
Công bố thông tin về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (03/06/2020)
Công bố thông tin về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (03/06/2020)
Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường (27/05/2020)
Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (27/05/2020)
Nghi Quyet HDQT trien khai phat hanh co phieu de tra co tuc nam 2019 (21/05/2020)
:
18001512