Hồ sơ quản trị Doanh nghiệp

Báo cáo kết quả Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lemon Gas Co., Ltd (22/08/2023)
Báo cáo kết quả Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Bích Thùy (22/08/2023)
Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lemon Gas Co., Ltd (10/08/2023)
Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Bích Thùy (10/08/2023)
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 tháng Năm 2023 và Phụ Lục Đính Kèm (26/07/2023)
Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 (13/06/2023)
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (13/06/2023)
Nghị Quyết Hội đồng quản trị về Giao dịch với người có liên quan (09/05/2023)
Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (22/04/2023)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (22/04/2023)
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (22/04/2023)
Báo cáo thường niên năm 2022 (19/04/2023)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (06/03/2023)
Nghị Quyết triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (06/03/2023)
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2022 và Phụ Lục Đính Kèm (13/01/2023)
CBTT Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty (12/10/2022)
CBTT Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty (12/10/2022)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (12/10/2022)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (12/10/2022)
Công văn giải trình bổ sung thuyết minh thu nhập của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 (05/10/2022)
:
18001512