Hồ sơ quản trị Doanh nghiệp

Nghị quyết Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và các nội dung khác (17/06/2019)
Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (17/06/2019)
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (17/06/2019)
Báo cáo KQPH Cổ phiếu trả cổ tức (17/06/2019)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức của HOSE (06/06/2019)
Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (30/05/2019)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (27/05/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 (27/05/2019)
Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 (27/05/2019)
Công văn UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (22/05/2019)
Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2019 (20/05/2019)
Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (10/05/2019)
Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (07/05/2019)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (30/04/2019)
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (30/04/2019)
Báo cáo thường niên năm 2019 (29/04/2019)
Thông báo Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐTN năm 2019 (01/04/2019)
Thông báo TTLKCKVN ngày ĐKCC ĐHĐCĐTN2019 và xác nhân danh sách sở hữu chứng khoán (30/03/2019)
Thông báo TTLKCKVN ngày ĐKCC ĐHĐCĐTN2019 và xác nhân danh sách sở hữu chứng khoán (30/03/2019)
Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐTN năm 2019 (19/03/2019)
:
18001512