Download

Báo cáo tiến độ khắc phục tình trạng chứng khoán PMG bị kiểm soát (30/01/2023)
CV Giải trình số liệu BCKQHĐKD quý 4 năm 2022 so với KQKD quý 4 năm 2021 của BCTC Riêng và Hợp Nhất (30/01/2023)
Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 4/2022 (30/01/2023)
Báo cáo tài chính Riêng Quý 4/2022 (30/01/2023)
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2022 và Phụ Lục Đính Kèm (13/01/2023)
Báo cáo tiến độ khắc phục tình trạng chứng khoán PMG bị kiểm soát (28/10/2022)
CV Giải trình số liệu BCKQHĐKD quý 3 năm 2022 so với KQKD quý 3 năm 2021 của BCTC Riêng và Hợp Nhất (28/10/2022)
Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 3/2022 (28/10/2022)
Báo cáo tài chính Riêng Quý 3/2022 (28/10/2022)
CBTT Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty (12/10/2022)
CBTT Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty (12/10/2022)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (12/10/2022)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (12/10/2022)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (12/10/2022)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (12/10/2022)
Công văn giải trình bổ sung thuyết minh thu nhập của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 (05/10/2022)
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (30/09/2022)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (20/09/2022)
Báo cáo tiến độ khắc phục tình trạng chứng khoán PMG bị kiểm soát (29/08/2022)
Giải trình số liệu BCKQHĐKD 6 tháng năm 2022 so với KQKD 6 tháng năm 2021 của BCTC Riêng và Hợp nhất (29/08/2022)
:
18001512