Đại hội cổ đông 2018

​Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (22/04/2023)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (22/04/2023)
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (31/03/2023)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (12/10/2022)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (12/10/2022)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (20/09/2022)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (10/06/2022)
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (10/06/2022)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (19/05/2022)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (19/05/2022)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/04/2021)
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/04/2021)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (02/04/2021)
Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 (29/06/2020)
Biên bản đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 (29/06/2020)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (18/06/2020)
1. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (18/06/2020)
2. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 (18/06/2020)
3. Thể lệ biểu quyết (18/06/2020)
4. Mẫu phiếu biểu quyết trắng (18/06/2020)
:
18001512