Đại hội cổ đông 2018

Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 (29/06/2020)
Biên bản đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 (29/06/2020)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (18/06/2020)
1. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (18/06/2020)
2. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 (18/06/2020)
3. Thể lệ biểu quyết (18/06/2020)
4. Mẫu phiếu biểu quyết trắng (18/06/2020)
5. Mẫu thẻ biểu quyết xanh (18/06/2020)
6. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020 (18/06/2020)
7. Tờ trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh (18/06/2020)
8. Tờ trình chuyển nhượng - nhận chuyển nhượng cổ phần công ty con (18/06/2020)
9. Biên bản dự thảo họp ĐHĐCĐ bất thường (18/06/2020)
10. Dự thảo nghị quyết song ngữ (18/06/2020)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (29/04/2020)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2020 (14/04/2020)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2019 (20/04/2019)
01. Chương trình (20/04/2019)
02. Mẫu giấy uỷ quyền 2019 (20/04/2019)
03. Mẫu giấy xác nhận 2019 (20/04/2019)
04. Thông báo - Quy chế - Thể lệ 2019 (20/04/2019)
:
18001512