Bản Cáo Bạch

Giải trình số liệu BCKQHĐKD riêng và hợp nhất quý 1 năm 2019 so với cùng kỳ (29/04/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019 (29/04/2019)
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019 (29/04/2019)
Giải trình số liệu Báo cáo KQHĐKD năm 2018 so năm 2017 (10/04/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (10/04/2019)
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 (10/04/2019)
Giải trình số liệu BCKQHĐKD riêng và hợp nhất Quý 4, 12 tháng năm 2018 (30/01/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018 (30/01/2019)
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018 (30/01/2019)
Giải trình số liệu BCKQHĐKD riêng và hợp nhất quý 3, 9 tháng so với cùng kỳ (30/10/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018 (30/10/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý III/2018 (30/10/2018)
Giải trình BCTC hợp nhất và riêng giữa niên độ năm 2018 (29/08/2018)
BCTC riêng giữa niên độ năm 2018 (29/08/2018)
BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2018 (29/08/2018)
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 2/2018 so với cùng kỳ năm trước (30/07/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018 (30/07/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý 2/2018 (30/07/2018)
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2018 (30/07/2018)
Báo cáo kết quả kinh doanh riêng quý 2/2018 (30/07/2018)
:
18001512