Bản Cáo Bạch

CV Báo cáo tiến độ khắc phục tình trạng chứng khoán PMG bị kiểm soát (29/04/2022)
CV Giải trình số liệu BCKQHĐKD quý 1 năm 2022 so với KQKD quý 1 năm 2021 của BCTC Riêng và Hợp Nhất (29/04/2022)
Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 1/2022 (29/04/2022)
Báo cáo tài chính Riêng Quý 1/2022 (29/04/2022)
Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục lỗ, khắc phục tình trạng chứng khoán PMG bị cảnh báo (31/03/2022)
Giải trình số liệu BCKQHĐKD năm 2021 của BCTC Riêng, Hợp Nhất trước và sau kiểm toán (31/03/2022)
Giải trình số liệu BCKQHĐKD năm 2021 so với KQKD năm 2020 của BCTC Riêng và Hợp Nhất (31/03/2022)
Báo cáo tài chính Hợp Nhất năm 2021 (31/03/2022)
Báo cáo tài chinh Riêng năm 2021 (31/03/2022)
CV Giải trình số liệu BCKQHĐKD quý 4 năm 2021 so với KQKD quý 4 năm 2020 của BCTC Riêng và Hợp Nhất (28/01/2022)
Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 4/2021 (28/01/2022)
Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 4/2021 (28/01/2022)
Báo cáo tài chính Riêng Quý 4/2021 (28/01/2022)
CV Giải trình số liệu BCKQHĐKD quý 3 năm 2021 so với KQKD quý 3 năm 2020 của BCTC Riêng và Hợp Nhất (29/10/2021)
Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 3/2021 (29/10/2021)
Báo cáo tài chính Riêng Quý 3/2021 (29/10/2021)
Giải trình số liệu BCKQHĐKD 6 tháng năm 2021 hợp nhất trước và sau kiểm toán (30/09/2021)
Giải trình số liệu BCKQHĐKD 6 tháng năm 2021 so với KQKD 6 tháng năm 2020 của BCTC Riêng và Hợp nhất (29/09/2021)
Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2021 (29/09/2021)
Báo cáo tài chính Riêng bán niên năm 2021 (29/09/2021)
:
18001512