Bản Cáo Bạch

Giải trình số liệu BCKQHĐKD riêng và hợp nhất quý 3, 9 tháng so với cùng kỳ (30/10/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018 (30/10/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý III/2018 (30/10/2018)
Giải trình BCTC hợp nhất và riêng giữa niên độ năm 2018 (29/08/2018)
BCTC riêng giữa niên độ năm 2018 (29/08/2018)
BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2018 (29/08/2018)
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 2/2018 so với cùng kỳ năm trước (30/07/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018 (30/07/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý 2/2018 (30/07/2018)
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2018 (30/07/2018)
Báo cáo kết quả kinh doanh riêng quý 2/2018 (30/07/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018 và công văn giải trình (30/07/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý 2/2018 và công văn giải trình (30/07/2018)
Công văn giải trình số liệu BCTC hợp nhất và riêng quý 1/2018 so với cùng kỳ (02/05/2018)
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2018 (02/05/2018)
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2018 (02/05/2018)
Báo cáo kết quả kinh doanh riêng quý I/2018 (29/04/2018)
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2018 (29/04/2018)
Giải trình ý kiến Kiểm toán (09/04/2018)
CV giải trình KQHĐKD năm 2017 (09/04/2018)
:
18001512